Los Angeles - Kalifornien 2008

Chicago 2013

Las Vegas - Nevada 2008

San Francisco - Kalifornien 2008

New York City - New York State 2009

Washington D.C. 2009

Philadelphia - Pennsylvania 2009

Denver - Colorado 2010

Seattle - Washington State 2011

Portland - Oregon 2011

Miami Beach - Florida 2012

Miami - Florida 2012